VODIČ ZA CARINSKE OBAVEZE I POREZE

Naučite osnovne principe o carinjenju robe i obavezi plaćanja poreza pre slanja pošiljki.

Takođe, vrlo važno je da sve pošiljke budu brižljivo upakovane u odgovarajuće kutije koje obezbeđuje da pošiljke stignu sigurno i netaknute na svoje odredište, tj. da budu uručene bez oštećenja.

Dokumena i Robni sadržaj

Sugerišemo da sve vrste Dokumenata i  razne vrste  robnog sadržaja pakujete u standardne veličine: Koverte i Kutije: Koverte i Kutije – BOXes.

Izračunavanje Carine

Za tip korisnika: Personal i Dijaspora, bez obzira na to da li je pošiljka koju šalju fizička lica Pokloni (Gifts) ili Lične stvari (Personal Items), i koje pri tome nisu namenjene daljoj prodaji, ove vrste pošiljki još uvek moraju proći carinski postupak prilikom uvoza u zemlji primaca, kako je određeno carinskim zakonom zemlje primaoca. 

Primer za to su nova pravila koja je uvela EU, i koji su počeli da važe od Jula 2021. godine. Pogledajte: 2021 – Novi carisnki propisi EU

U načelu, Pošiljka se može cariniti carinskom stopom na osnovu zemlje porekla, vrednosti i količine robe, ali ne i namene. Carinske pošiljke podležu carini i/ili porezu na dodatu vrednos i sadržaj robe prilikom prevoza preko međunarodnih granica.

Obračun carine zavisi od procenjene vrednosti pošiljke koja podleže carinjenju. U svrhu ovog izračunavanja, carinskoj robi treba dati klasifikacioni kod koji je poznat kao kod harmonizovanog sistema, tkzv. HS code.

HS code sistem uspostavila je i dodelila Svetska carinska organizacija (World Customs Organization ) i nastavlja se razvijati.

Ko je odgovoran za plaćanje Carine i Poreza?

Vrsta pošiljki: Paketi, za sve tri kategorije korisnika: Personal, Business i Dijaspora, isporučuju se na paritetu DAP – ( Delivery At Place ).  DAP  – Incoterms 2000.

To znači da plaćanje uvoznih carina i poreza u na paritetu – DAP ukoliko su neophodni, padaju na obavezu Primaoca pošiljke u zemlji prijema.

DAP – ( Delivery At Place ) – U načelu znači: Pošiljalac je dužan da obavi potreban carinski postupak prilikom izvoza robe, a Primalac je odgovoran za carinjenje i plaćanje svih carina u zemlji prijema robe.

Vrsta pošiljki: Paketi, za tip korisnika: Business, označena kao Redovan izvoz- Export robe koji prati izvozna faktura, podleže izvoznom carinjenju u Republici Srbiji, a isporučuju se na paritetu DAP – ( Delivery At Place ).  DAP  – Incoterms 2000.

 

Oporezivanje preko granica

Porezi za plaćanje se nameću kao vid taksi na robu kada se kreće preko političkih granica (iako neke zone slobodne trgovine postoje širom sveta). Porezi su obično povezani s protekcionizmom, ekonomskom politikom ograničavanja trgovine među narodima i sl.

Porezi se obično uvode na uvoznu robu, mada se ponekad može nametnuti i za izvoznu robu.

Pošiljke koje sadrže dokumenta ne podležu postupku carinjenja.

Oporezivanje Pošiljki koje šalju fizička lica: Personal i Dijaspora

Pošiljke koje šalju fizička lica same po sebi nisu komercijalne prirode.

Drugim rečima, pošiljke koje šalju fizička lica su ili Pokloni (Gifts) ili Lične stvari (Personal Items).

Ove vrsta pošiljki nisu komercijalne prirode i ne podleže tretmanu i postupku izvoznog carinjenja. Međutim, to  ne znači da u zemlji uvoza, ova vrsta pošiljki ima isti tretman. U zemlji prijema važe lokalna pravila carinskih vlasti. (Najčešće su pravila slična ili identična, ali treba imati saznanje i ako je moguće izvršiti proveru pre slanja pošiljke) 

Ako postoje, Porez i carinski troškovi obično se uvode na pojedine vrste robe, ili za količine za koje se proceni da mogu imati komercijalni karakter. 

Pošiljke koje sadrže Dokumenta poslate od strane fizičkih i pravnih lica, Business, Personal i Dijaspora, ne podležu postupku carinjenja.

S uvažavanjem, Vaš

Speedy GONZALES