VODIČ ZA CARINSKE OBAVEZE I POREZE

Naučite osnove carinjena i poreza pre slanja pošiljki širom sveta.

Brižljivo pakovanje pošiljki u odgovarajuće kutije i materijale obezbeđuje da pošiljke stignu sigurno i netaknute na svoje odredište, i budu uručene bez oštećenja.

Dokumena i Robni sadržaj

Sugerišemo da sve vrste Dokumenata i  razne vrste  robnog sadržaja pakujete u standardne veličine: Koverte i Kutije: Koverte i Kutije – BOXes.

Izračunavanje Carine

U slučaju za tip korisnika Personal i Dijaspora, bez obzira na to da li je pošiljka poklon ili ne, ili sadrži lične stvari koje nisu namenjene daljoj prodaji, ova vrsta pošiljki još uvek mora proći postupak uvoza kako je određeno carinskim zakonom u odredišnoj zemlji primaoca. 

Pošiljka se može cariniti carinskom stopom na osnovu zemlje porekla, vrednosti i količine, ali ne i namene. Carinske pošiljke podležu carini ili porezu na vrednos i sadržaj robe prilikom prevoza preko međunarodnih granica.

Obračun carine zavisi od procenjene vrednosti pošiljke koja podleže carinjenju. U svrhu ovog izračunavanja, carinskoj robi treba dati klasifikacioni kod koji je poznat kao kod harmonizovanog sistema, tkzv. HS code.

Ovaj sistem je uspostavila i dodelila Svetska carinska organizacija (World Customs Organization ) i nastavlja se razvijati.

Ko je odgovoran za plaćanje Carine i Poreza?

Vrsta pošiljki: Paketi, za sve tri kategorije korisnika: Personal, Business i Dijaspora, isporučuju se na paritetu DAP – ( Delivery At Place ).  DAP  – Incoterms 2000.

Plaćanje uvoznih carina i poreza u na ovom paritetu, ukoliko su neophodni i potrebni, padaju na odgovornost primaoca pošiljke.

DAP – ( Delivery At Place ) – U načelu znači: Pošiljalac je dužan da obavi potreban carinski postupak prilikom izvoza robe, a Primalac je odgovoran za carinjenje i plaćanje svih carina u zemlji prijema.

 

Oporezivanje Preko Granica

Porez se nameće na robu kada se kreće preko političke granice (iako neke zone slobodne trgovine postoje širom sveta). Porezi su obično povezani s protekcionizmom, ekonomskom politikom ograničavanja trgovine među narodima i sl.

Porez se obično uvodi na uvoznu robu, mada se ponekad može nametnuti i za izvoznu robu.

Pošiljke koje sadrže dokumenta ne podležu postupku carinjenja.

Oporezivanje Pošiljki koje šalju fizička lica: Personal i Dijaspora

Pošiljke koje šalju fizička lica same po sebi nisu komercijalne prirode.

Drugim rečima, pošiljke koje šalju fizička lica su ili Pokloni (Gifts) ili Lične stvari (Personal Items).

Ove vrsta pošiljki nisu komercijalne prirode i ne podleže tretmanu i postupku izvoznog carinjenja. Međutim, to  ne znači da u zemlji uvoza, ova vrsta pošiljki ima isti tretman. U zemlji prijema važe lokalna pravila carinskih vlasti. (Najčešće su pravila slična ili identična, ali treba imati saznanje i ako je moguće izvršiti proveru pre slanja pošiljke) 

Ako postoje, Porez i carinski troškovi obično se uvode na pojedine vrste robe, ili za količine za koje se proceni da mogu imati komercijalni karakter. 

Pošiljke koje sadrže Dokumenta poslate od strane fizičkih lica, Personal i Dijaspora, ne podležu postupku carinjenja.