Česta pitanja i odgovori

Šta je Speedy GONZALES ?

Speedy GONZALES je novi servis, zvučno ime za usluge u izvozu, za slanja pošiljki iz Srbije u sve zemlje sveta po fiksnim cenama.

Usluge Speedy GONZALES

Usluge Speedy GONZALES može da naruči svaki registrovani korisnik, pojedinac kao Fizičko lice, sva Pravna lica, (firme, mala, mikro i srednja preduzeća, agencije, Adv. kancelarije, ili Preduzetnici), kao i lica iz Dijaspore.

Koliko vrsta Registrovanih korisnika postoji prema pravnoj formi ?

Usluge Speedy GONZALES razvrstane su prema pravnom statusu korisnika na:

Personal (Fizička lica), 

Business (Pravna lica i Preduzetnici) i 

Dijaspora (Fizička lica iz Dijaspore)

Registracija

Novi korisnik - Kako se vrši registracija ?

Za grupe korisnika:

Personal (Fizička lica), 

Business (Pravna lica i Preduzetnici) i 

Dijaspora (Fizička lica iz Dijaspore) 

postupak registracije vrši se online na Portalu Speedy GONZALES


Novi korisnik popunjava online registracionu formu sa osnovnim podacima, i pri tome pored imena i prezimena, navodi da li se radi o licu iz Dijaspore, odnosno Fizičkom ili Pravnom licu (Preduzetniku) iz Srbije.


Personal

Novi korisnik – Fizičko lice tokom procesa registracije potrebno je da dostavi i scan. copy lične isprave sa JMBG i brojem ličnog dokumenta ( lična karta ili pasoš),


Dijaspora

Novi korisnik – Fizičko lice iz Dijaspore tokom procesa registracije potrebno je da dostavi:

– scan. copy lične isprave kojim potvrdjuje svoj identitet, kao i 

– scan. copy lične isprave sa JMBG i brojem ličnog dokumenta ( lična karta ili pasoš) lica od kojeg se vrši preuzimanje pošiljki u Srbiji.


Business

Za Business korisnike (Pravna lica i Preduzetnici), pored podataka o Nazivu frime, adresi sedišta firme, PIB i MB, potrebno je da lice dostavi i scan. copy lične isprave sa JMBG i brojem ličnog dokumenta ( lična karta ili pasoš), za lice koje će u buduće biti ovlašćeno da u ime i za račun Pravnog lica ili Preduzetnika koristi i vrši usluge naručivanja Speedy GONZALES.


* Nakon popunjene online Registracione forme, i dodatog scan. copy ličnog dokumenta (upload u JPG; JPEG; PNG ili PDF formatu), podaci korisnika čekaju na dodatnu proveru i aktivaciju od strane Administratora sistema.  


* Prilikom finalnog procesa registracije, novi nalog neće biti aktiviran, sve dok lice ne dostavi i scan. copy ličnih isprava, sa JMBG i brojem ličnog dokumenta (lična karta ili pasoš) .


Pošiljke

Koje vrste pošiljki postoje ?

Speedy GONZALES pošiljke podeljene su u dve osnovne kategorije: 

Dokumenta  (0,312) kg, i
Paketi            (251015 i 25) kg težine.

Kada se kaže težina, misli se na bruto težinu pošiljke, sve zajedno sa robom i ambalažom.

Koju vrstu paketa, prema sadržini, mogu poslati Fizička lica i Dijaspora ?

Grupe korisnika:

Personal (Fizička lica) i 

Dijaspora (Fizička lica iz Dijaspore) 

mogu poslati pakete koji nisu komercijalne prirode, tj. robu koja se

– neće vraćati u zemlju, u Srbiju, 

– neće naplaćivati u inostranstvu,

– ne podleže proceduri Carinjenja, 


Sadržina paketa, prema vrsti robe koja se šalje, može biti:

– Lične stvari, i

– Pokloni

Koju vrstu paketa, prema sadržini, mogu poslati Pravna lica i Preduzetnici ?

Grupe korisnika:

Business (Pravna lica i Preduzetnicimogu poslati pakete koji su namenjeni poslovanju, robu koja je komercijalne prirode, roba koja može da podleže proceduri Izvoznog Carinjenja, 


Sadržina paketa, prema vrsti robe koja se šalje, može biti:

– Pokloni, 

– Trgovački uzorci – Trade samples, 

– Komercijalna roba – Redovan Export,

– Rezervni delovi,  

– Povraćaj robe i sl.

Preuzimanje

Lokalno preuzimanje - Gde i kako se vrši ?

Sve vrste pošiljki ( i Dokumenta i Paketi ) preuzimaju se na adresi naručioca, odnosno na naznačenoj adresi za preuzimanje, za Fizička lica, ili sedišta firme Pravnog lica ili Preduzetnika.


Usluge preuzimanja pošiljki  (Dokumenta i Paketi)  vrše se na teritoriji Srbije, (Region Vojvodine, Grada Beograda, Istočne i Zapadne Srbije).

Lokalno preuzimanje - Kada se vrši ?

Lokalno preuzimanje pošiljki vrši se u naznačeno vreme, po mogućnosti u istom radnom danu, kada je usluga naručena i plaćena, odnosno u prvom narednom radnom danu.

AWB

Šta je Air Waybill - AWB ?

Air Waybill – AWB je tovarni list u međunarodnom vazdušnom avio transportu kojeg izdaje avioprevoznik. AWB je dokumenat koji prati pošiljku do krajnjeg odredišta. AWB se izdaje za svaku pošiljku posebno.


Obavezan sadržaj AWB-a regulisan je međunarodnim standardima utvrđenim od strane IATA (Udruženje međunarodnih avioprevozilaca).


AWB je dokumenat koji sadrži sve informacije koje su potrebne da bi se pošiljka kretala mrežom avio saobraćaja do krajnjeg odredišta.  


AWB Jednom generisan Air Waybill  u PDF formatu naručilac usluge Speedy GONZALES dobija na svoj email.


AWB – Air Waybill-2 lista) uvek mora biti oštampan i spreman na adresi preuzimanja. 

Dokumenta

Personal, Business i Dijaspora

Za grupe korisnika:

Personal (Fizička lica), 

Business (Pravna lica i Preduzetnici) i 

Dijaspora (Fizička lica iz Dijaspore) 

slanje Dokumenata je krajnje lako i jednostavno.


Potrebno je da na mestu gde se vrši preuzimanje pošiljke, tj, na naznačenoj adresi za preuzimanje, lice koje prilaže Dokumenta za slanje, oštampa i AWB (Air Waybill-2 lista) i priloži zajedno kuriru sa Dokumentima koja se šalju.


AWB (Air Waybill) naručilac dobija u PDF formatu na svoj email ubrzo nakon naručivanja. i plaćanja usluge.


Procedura

1. Pošiljalac priprema koverat-paket,

2. Naručuje Uslugu Speedy GONZALES,

3. Vrši plaćanja Usluge

4. Dobija na email novi AWB u PDF 

5. Štampa AWB (Air Waybill-2 lista)

6. Zakazuje se Kurir za preuzimanje Koverte-Paketa.


* Napomena

Lice iz Dijaspore treba da obezbedi da se AWB oštampa na adresi preuzimanja.


Koverta-Paket objedinjen sa AWB (Air Waybill) spreman je da napusti Srbiju.

Paketi

Personal i Dijaspora

Pakovanje, Sadržaj, Dimenzije i Težina

Za grupe korisnika 

Personal (Fizička lica), i 

Dijaspora (Fizička lica iz Dijaspore), 

za lokalno preuzimanje i dalje slanje Paketa u inostranstvo, potrebno je:


– Propisno, sigurno i bezbedno pakovanje, 

– Tačan opis dozvoljene sadržine paketa, 

  ( čega, šta i koliko),

– Izmerena bruto težina paketa u kg,

– Izmerene dimenzije paketa

  (A-visina, B-dužina i C-širina) u cm.


Nakon lokalnog preuzimanja paket najpre stiže u Beograd.

Dokumenta koja prate Paket

Nakon lokalnog preuzimanja Paket stiže u Beograd, gde se još jednom vrši kontrola navedenih podataka i sadržaja pošiljke.


Nakon provere Speedy GONZALES štampa:

AWB ( Air Waybill ) i postavlja na Paket,

Izjavu, i prilaže 

Proforma Invoice

  sa adresom Pošiljaoca, 

  sa adresom Primaoca, i 

  naznakom da se radi o 

  Poklonu ili Ličnim stvarima


Procedura

1. Pošiljalac priprema koverat-paket,

2. Naručuje Uslugu Speedy GONZALES,

3. Vrši plaćanja Usluge

4. Kurir preuzima Paket

5. Paket stiže u Beograd

    Speedy GOZALES

5. Priprema i štampa Proforma Invoice,

6. Štampa AWB (Air Waybill – 2 lista),

7. Priprema Izjavu unosi AWB broj 

8. Štampa Izjavu

9. Zakazuje Kurira za preuzimanje Paketa.


Paket objedinjen sa ova tri dokumenta (AWB, Izjava i Proforma Invoice) spreman je da napusti Srbiju.

Paketi

Business - Trade Samples

Pakovanje, Sadržaj, Dimenzije i Težina

Za grupu korisnika Business (Pravna lica i Preduzetnicipre lokalnog preuzimanja i slanja Paketa u inostranstvo,  potrebno je :

– Propisno, sigurno i bezbedno pakovanje 

   od strane lica koje šalje paket, 

– Tačan opis dozvoljene sadržine paketa, 

   (čega, šta i koliko) 

– Izmerena bruto težina paketa u kg,

– Izmerene dimenzije paketa

   (A-visina, B-dužina i C-širina) u cm.


Nakon lokalnog preuzimanja paket najpre stiže u Beograd

Trade Samples - Uzorci

Za grupu korisnika Business (Pravna lica i Preduzetnicipre lokalnog preuzimanja, potrebno je pripremiti i oštampati sledeće:


Proforma Invoice

– Sa opisom sadržaja Paketa, 

  ( čega, šta, koliko, cena) 

– Sa kompletnom adresom Pošiljaoca, 

– Sa potpunom adresom Primaoca 

   Naziv Firme, Osoba za kontakt, 

   Mob. Tel. i e-mail, i 

– Staviti Napomenu da se radi o 

   Trade Samples, uz naznaku No Payment

– Potpis i pečat,      

– 3 primerka, 

– Pogledati primer*1 


Izjava 

– Sa unetim AWB (Air Waybill) brojem 

   na za to odgovarajućem mestu,  

– Sa opisom sadržaja, 

– Sa opisom da se paket ne naplaćuje u 

   zemlji i inostranstvu, i 

   da se neće vraćati u Srbiju, 

– Potpis i pečat.

– 1 primerak, 

– Pogledati primer *2 –  Download


AWB (Air Waybill) 

– AWB (Air Waybill – 2 lista) 

   koji naručilac dobija na email, 

– Štampa i prilaže uz Paket,

– 2 lista – 1 primerak


Procedura

1. Pošiljalac priprema Paket,

2. Priprema i štampa Proforma Invoice

    u 3  primerka,

3. Naručuje Uslugu Speedy GONZALES i

4. Scan.copy Proforma Invoice 

     zakači prilikom naručivanja Usluge

5. Vrši plaćanja Usluge

6. Dobija na email novi AWB u PDF 

7. Štampa AWB (Air Waybill – 2 lista),

7. Priprema Izjavu unosi AWB broj 

   na za to predviđeno mesto 

8. Štampa Izjavu

9. Zakazuje se Kurir za preuzimanje Paketa.


Paket objedinjen sa ova tri dokumenta (AWB, Izjava i Proforma Invoice) spreman je da napusti Srbiju.

Paketi - Business