Na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012) direktor firme Net Logist doo, dana 11.11.2020. god. donosi sledeći:

PRAVILNIK O ŽAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

Član 1.

Privredno društvo Net Logist doo, MB 20645385, PIB 106616720, vrši obradu neophodnih Podataka korisnika i onih Lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu i na zakonom dozvoljen način, tako da Lica na koje se podaci odnose ne budu određena ili odrediva i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade i korišćenja Usluga.
Podaci koji se obrađuju moraju biti u potpunosti istiniti i zasnovani na verodostojnom izvoru informacija i ličnim ispravama, odnosno izvorima koji nisu zastareli.

Član 2.

Pre prikupljanja podataka, Net Logist doo obaveštava lica: Fizička i Pravna lica, na koja se podaci odnose, o sledećem:

  1. Lice odgovorno za prikupljanje podataka ispred Net Logist doo je zakonski zastupnik i direktor društva: Dušan Supurović.
  2. Svrha prikupljanja i obrade podataka omogućava nesmetano funkcionisanje digitalnog servisa, upravljanja procesom naručivanja Usluga, digitalnim sadržajem, marketing akcijama, sprovođenjem online finansijskih transakcija, organizacije Usluge naručivanja i isporuke, organizacija lojalti programa i kampanja, kao i pružanje navedenih usluga putem interneta, a vezanih za geolokaciju korisnika na internet Portalu www.gonzales.rs a koje je u vlasništvu Net Logist doo.
  3. Prikupljeni Podaci koriste na način koji omogućava jasnu identifikaciju Lica koja sprovođenjem kupoprodaje ili transfera ostvaruju prava na naručivanje Usluge iz određene ponude, a u skladu sa dobrim poslovinim običajima, čuvanjem poslovne tajne i Zakonom.
  4. Osoblje koje koristi dostavljene Podatke su pojedinici zaposleni u Net Logist doo, a koji imaju ovlašćenje za korišćenje Podataka i pristup bazama Podataka, kao i svi Državni organi Republike Srbije koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo na korišćenje Podataka.
  5. Dostavljanje podataka o ličnosti je dobrovoljno, te Korisnik koji ne želi da koristi navedene Usluge putem digitalnog internet servisa i Portala, nije u obavezi da se registruje i ostavi bilo kakav Podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno u smislu Zakona o obligacionim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača radi izvršenja Usluga.
  6. Lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može, u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi gašenje računa korisničkog naloga Registrovanog korisnika, prestanak članstva, prestanak primanja e-mail obaveštenja, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo.
  7. U slučaju nedozvoljene obrade, Lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po Zakonu pripadaju.

Član 3.

Podaci koji se prikupljaju od Fizičkih i Pravnih lica u gore naznačene svrhe, su:

  • za Fizička lica: Ime i Prezime, JMBG, Broj lične karte (ili broj Pasoša), tj. scan u PDF formatu, adresa, email adresa i broj mobilnog telefona,
  • za Pravna lica: Naziv pravnog lica, PIB, Matični broj, adresa sedišta, kao i Ime i Prezime ovlašenog lica za korišćenje usluga ispred Pravnog lica, njegov JMBG, broj lične karte (ili broj Pasoša), tj. scan u PDF formatu, email adresa i broj mobilnog telefona.

 

U slučaju naručivanja Usluga prikuplja se dodatno adresa za preuzimanje na teritoriji Republike Srbije, i adresa za isporuku naručene Usluge u inostranstvu.


Sva Fizička i Pravna lica nakon prvobitnog online procesa registracije moraju da prođu i tkzv. proces validacije, tj. potvrdu registracije, kako bi postali Registrovani korisnik, i u potpunosti počeli da koriste Usluge sa Portala.
Potvrda o uspešnoj i potpunoj registraciji dostavlja se na email adresu Registrovanog korisnika.

 

Net Logist doo isključivo potražuje ove podatke za potrebe realizacije poslovnih aktivnosti u poslovima posredovanja u isporuci pošiljki u inostranstvo.

WSPay – CSTI GROUP d.o.o.  i Banca Intesa AD Beograd nemaju uvid ili mogućnost raspolaganja dostavljenim podacima.

Prikupljeni podaci o ličnostii ne koriste se u postupku obrade transakcija i realizacije plaćanja.

Član 4.

Registracija novog korisnika za Fizička i Pravna lica je omogućeno kako za domaća, tako i strana lica, isključivo putem online aplikacije na Portalu uz verifikaciju korisničkog broja mobilnog telefona i email adrese, koji predstavljaju jedinstveni ID Registrovanog korisika.

Član 5.

Net Logist doo sve prikupljene Podatke Fizičkih i Pravnih lica čuva kao sopstvenu poslovnu tajnu.

Član 6.

Net Logist doo ne obrađuje podatke o ličnosti osim u svrhu obrade naručene Usluge i organizacijie lojalti programa.

Član 7.

Sva opšta akta poslovanja privrednog društva Net Logist doo u skladu su sa ovim Pravilnikom.
Ukoliko neki opšti akt Net Logist doo nije u skladu sa ovim Pravilnikom u pogledu zaštite podataka o ličnosti, primenjuju se odredbe ovog Pravilnika.

Član 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na Portalu www.gonzales.rs

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O FINANSIJSKIM TRANSAKCIJAMA

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne internet mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

 

Sigurnost podataka prilikom izvršenja plaćanja platnim karticama u Republici Srbiji garantuje procesor platnih kartica WSPay – CSTI GROUP d.o.o. Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama WSPay – CSTI GROUP-a.
Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni sistemu poslovanja Net Logist doo.

TERMINI I POJMOVI – Objašnjenje

Definicije:

’Lice – Lica’ – misli se na sva Fizička i Pravna lica koja dele podatke o ličnosti sa Net Logist doo.
’Portal’ – misli se na web sajt na adresi https://www.gonzales.rs
’Korisnik’ – misli se na svako lice koje pristupi Portalu.
’Registrovani korisnik’ – misli se na lica koja imaju registrovan i validiran nalog na Portalu.
’Gost’ – misli se na korisnika koji se zadržava na Portalu bez registracije naloga a može postavljati pitanja službi Podrške.
’Opšti uslovi poslovanja’ – misli se na uslove poslovanja koji čine sastavni deo poslovne politike Net Logist doo i sa Ugovorima poslovno povezanim pravnim licima, a radi izvršenja Usluga, koje su predmet poslovanja i koje su dostupne u ponudi na Portalu.
’Podatak’ – misli se na podatak o ličnosti odnosno na podatak koji se odnosi na Fizičko lice, i Fizičko lice unutar Pravnog lica, a čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno na osnovu dostavljenih podataka.
’Poverenik’ – misli se na Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, e-mail [email protected] .
’Politika kolačića’ – misli se na posebna pravila o prikupljanju pojedinih podataka o ličnosti na Portalu putem tkzv. ’kolačića’, koja čine sastavni deo Politike privatnosti.
’Saglasnost’ – misli se na Vaš nedvosmisleni pristanak na obradu podataka o ličnosti. Lice koje je navršilo 15 godina može samostalno dati saglasnost za obradu podataka o ličnosti u korišćenju usluga informacionog društva. Saglasnost je samo jedan od zakonskih osnova za obradu podataka, pa se podaci mogu obrađivati i po drugom osnovu.
’Usluge’ – misli se na poslove posredovanja u Uslugama isporuke dokumenata i paketa u međunarodnom transportu, pod trgovačkim nazivom: Speedy GONZALES.

Na koga se odnosi Pravilnik ?

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti sa politikom privatnosti, shodno i u relevantnim delovima, primenjuje se na Lica koja su Korisnici portala www.gonzales.rs i Usluga Speedy GONZALES, nezavisno od toga da li su posetioci, Registrovani korisnici, ili Lica koja već koriste ponuđene Usluge.

 

 

Net Logist doo vodi računa o privatnosti i bezbednosti maloletnika na Internetu. Portal Speedy GONZALES namenjen je opštoj javnosti, ali nije namenjen licima koja su mlađa od 15 godina. Lica koja su mlađa od 15 godina ne smeju da nam otkrivaju svoje podatke o ličnosti. Ukoliko smatrate da smo prikupili podatke o licima mlađim od 15 godina, molimo Vas da nas bez odlaganja obavestite na email adresu: [email protected] .

Kako i kada se prikupljaju podaci o ličnosti

Podaci se prikupljaju prevashodno kada se izvrši Registracija korisnika i naruči Usluga Speedy GONZALES, tj. kada se registruje nalog na Portalu, ili kada nas kontaktirate radi pružanja podrške dodatnim pitanjima, ili kada prosledite email ili uputite pitanje posredstvom zvaničnog Viber ili WhatsApp registrovanog broja +381 652 652 381.

NAPOMENA

Podatke o Registrovanom korisniku, o Imenu i Prezimenu, JMBG, broju lične karte ( ili broju Pasoša ), kao i email adresa i broj mobilnog telefona, isključivo se prikupljaju u smislu određivanja stvarnog fizičkog lica kao osobe odgovorne u smislu sadržaja pošiljke koja je predmet Usluga Speedy GONZALES, za pošiljke koje se preuzimaju na teritoriji Republike Srbije i prosleđuju dalje u međunarodnom avio prevozu, a u smislu pozitivnih pravnih normi i izbegavanja zloupotreba nedozvoljenog sadržaja pošiljki u avio saobraćaju prema IATA propisima, opasnim materijama, i bezbednosnim procedurama.


Sve eventualno nastale pravne norme i konsekvence u smislu sankcija snosi Registrovani korisnik, kao odgovorni pošiljalac, tj. naručilac Usluga.

Svi dostavljeni Podaci čuvaju se kao strogo poverljivi, a svaki način prikupljanja podataka ima svoju svrhu i pravni osnov zasnovan na Zakonu.

Služba za pomoć i pitanja korisnika

U pojedinim situacijama možete imati potrebu da kontaktirate našu Službu podrške putem kontakt forme Portala, ili emejla, ili zvaničnog Viber ili WhatsApp registrovanog broja (na primer, radi kratkog uputstva, potrebe za dodatnim informacijam i sl.).

U takvim situacijama biće nam potrebni Vaši podaci kako bismo mogli da Vam pružimo pomoć, odnosno kako bismo mogli da rešimo pitanje zbog koga ste nas kontaktirali.

 

Podaci koji se prikupljaju su: ime i prezime, broj telefona, email, ili podaci vezani za pitanje zbog koga ste nas kontaktirali, a za koje ste pri tome sami odlučili da nam dostavite.

 

Obrada je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza odnosno radi pružanja pomoći Korisnicima. Obrada se vrši i na osnovu legitimnog interesa, jer podatke koristimo kako bismo Vam dali informacije koje tražite od nas ili koje Vam mogu biti od pomoći povodom zahteva ili pitanja koje ste uputili Službi podrške.

Newsletter

Prikupljanje podataka i njihovo korišćenje u svrhu marketinga, vršimo samo na osnovu Vaše prethodne izričite saglasnosti. O tome ćemo Vas uvek posebno obavestiti i naglasiti da možete tako datu saglasnost povući u svakom momentu.

Podaci za Newsletter se prikupljaju na osnovu Vaše saglasnosti koju nam dostavite prilikom prijave na Newsletter.
U slučaju da ste se prvobitno saglasili, ovu saglasnost možete povući u svako doba, s tim da to neće uticati na zakonitost obrade koja je vršena dok je postojala saglasnost.

 

Informisanje o izmenama Opštih uslova poslovanja i Politike privatnosti

Ukoliko imamo podatak o Vašem e-mailu ili mobilnom telefonu, prikupljenih radi ostvarivanja jedne od prethodno navedenih svrha, možemo Vam poslati obaveštenje o izmenama Opštih uslova poslovanja ili Politike privatnosti.

Podatak koji se koristi je e-mail ili vaš broj vašeg mobilnog telefona putem Viber ili WhatsApp aplikacija. 

 

Informisanje vršimo u cilju ostvarenja našeg legitimnog interesa, ali i interesa samih korisnika, a kako bi se obezbedila transparentnost u odnosu na Korisnike, i kako bi Korisnici mogli da razmotre da li su izmene od uticaja na njih. 

 

Ukoliko nemamo Vaše podatke za navedenu svrhu, nećemo Vas direktno obavestiti o izmeni ovih akata, a obaveštenje o izmeni ćete moći da vidite na Poratlu.

Gde i kako se čuvaju vaši podaci

Na savremenoj online platformi implementirane su primerene tehničke sa organizacionim merama, a sve radi zaštite Vaših podataka od neovlašćenog ili nezakonitog obrađivanja, kao i od slučajnog ili nezakonitog gubitka, izmene, odnosno pristupa Vašim podacima o ličnosti.

Međutim, molimo Vas da imate u vidu da ne možemo potpuno eliminisati svaki rizik u vezi sa čuvanjem Vaših podataka, jer se isti koriste u svrhu obrade Usluga, i kao takvi su dostupni i vidljivi u određenim segmentima poslovanja, delovima međunarodnog sistema za distribuciju pošiljki.

Na trendu digitalizacije svih podataka o ličnosti koji se obrađuju u procesu naručivanja Usluga, sve podatke čuvamo na serverima naših provajdera i provajdera naših partnera u procesu obrade Usluga.

Pristup mestima gde su pohranjeni podaci o ličnosti je ograničen sa funkcijama kontrolisanja bezbednosti pristupa. Samo osoblje koje ima ovlašćenje za pristup podacima može pristupiti obezbeđenim zonama podataka. Naše osoblje koje ima pristup ovim podacima je obučeno i osposobljeno da razume značaj podataka o ličnosti, kao i da primenjuje interne procese za njihovu zaštitu, a vezano je i obavezom čuvanja poverljivosti.

Da li delimo vaše podatke trećim licima ?

Zaštita podataka o ličnosti i privatnosti lica je veoma važna, stoga nikada nećemo deliti Vaše podatke sa trećim licima za svrhe koje nisu opisane ovim Pravilnikom.

U smislu obrade i izvršenja Usluga, Vaši podaci se dostavljaju samo trećim licima, koja nam pružaju usluge i koja imaju status naših partnera. Tu spadaju pružaoci usluga koji održavaju naše IT sisteme, koje angažujemo za marketinške ili reklamne svrhe, koje angažujemo radi obrade plaćanja, pravnih usluga ili radi obezbeđenja ostalih usluga koje pružamo u međunarodnom prevozu. 

 

U slučaju plaćanja usluga platnim karticama preko našeg Porala, Vaši podaci o ličnosti prenose se kriptovanim putem posredstvom procesora plaćanja, WSPay – CSTI GROUP d.o.o. a što je neophodno za izvršenje finansijskih transakcija

Treći pružaoci usluga su, prema ugovorima koje potpisujemo, u obavezi da koriste podatke koji su im povereni isključivo u skladu s našim uputstvima, i strogo za svrhu koje su navedene.

Prilikom izbora partnera iskorišćeni su pozitivni poslovni kriterijumi, među kojima su pozitivne norme i procedure za očuvanje poverljivosti podataka o ličnosti jedan od najvažnijih.

U slučajevima korišćenja naručenih Usluga, Vaši podaci mogu biti dostupni i izvan teritorije Republike Srbije, kao i na serverima koji se nalaze u drugim državama. Serveri koje koristimo ispunjavaju nivo zaštite koji predviđa Opšta uredba EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), te je nivo zaštite podataka o ličnosti (u najmanju ruku) jednak nivou zaštite u okviru Republike Srbije.

Koliko se dugo čuvaju podaci o ličnosti ?

Podatke o ličnosti, koji su prikupljeni u cilju izvršenja Usluga, obrađivaće se sve dok traje poslovni odnos sa Licima na koje se podaci odnose, osim u slučajevima kada smo u obavezi da podatke čuvamo i nakon okončanja poslovne saradnje sa Licima na koje se podaci odnose, na osnovu zakona, saglasnosti Lica na koje se podaci odnose ili legitimnog interesa (npr. u slučaju eventualnog spora sa Licem na koje se podaci odnose).

Podaci prikupljeni samo zbog pružanja Usluga i novčanih transakcija, ili pružanja drugih usluga, čuvaju se još 18 meseci od datuma poslednje transakcije (na primer: isporuke, reklamacije i sl.) ili od isteka zakonskog roka za reklamaciju, koji god da je od tih datuma kasniji.

Podaci o ličnosti koji se obrađuju isključivo po osnovu saglasnosti Lica na koje se ovi podaci odnose, obrađuju se samo u skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni, odnosno do povlačenja saglasnosti od strane Lica na koje se podaci odnose.
Podaci koje nam dostavite prilikom prijave na Newsletter, čuvamo do odjave. U svakom trenutku može se izvršiti tkzv. odjava sa Newslettera, a u skladu sa uputstvima koja stižu u svakom emejlu u kome se šalje Newsletter.

Ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili vansudski postupak, podaci o ličnosti se mogu čuvati do kraja takvog postupka.

Implementirane su posebno strogi procesi predviđeni za brisanje podataka o ličnosti, kojima se obezbeđuje poštovanje privatnosti (seckanje dokumenata u papirnom obliku, procese za odlaganje otpada koji sadrži poverljive informacije, kao i pouzdano brisanje podataka u elektronskom obliku).

 

Prava Registrovanog korisnika

Kao Lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju, postoje zakonom zagarantovana prava u vezi sa Podacima Registrovanog korisnika. Prava su sledeća:

 

Pravo pristupa

Imate pravo da nam uputite zahtev za informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti. Ukoliko se podaci obrađuju, u svako doba imate pravo da tražite kopiju pojedinih ili svih podataka o ličnosti.

Tražene informacije trudimo se da pružimo u što je mogude kraćem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Kada je pronalaženje ili pribavljanje informacija posebno složeno ili opravdano iziskuje duže vreme, ovaj period se može produžiti za još 60 dana. Međutim, ovo se odnosi samo na izuzetne okolnosti i tokom procesa uredno Vas obaveštavamo o svakom kašnjenju ili razlozima kašnjenja.

 

Pravo na ispravku
Svi Podaci koje obrađujemo se pregledaju i verifikuju kao tačni, kad god je to moguće i redovno se ažuriraju. Ukoliko smatrate da su Podaci netačni ili dođe do njihove promene, imate pravo da tražite da izvršimo ispravku Vaših podataka.

Pravo na zaborav (brisanje podataka)
Imate pravo da tražite brisanje svojih podataka o ličnosti, osim u slučaju kad postoji zakonska obaveza da se ti podaci čuvaju ili postoji zakonski osnov za odbijanje zahteva za brisanje podataka.
(na primer: podnošenje, ostvarivanje ili odbrana pravnog zahteva).

 

Pravo na ograničenje obrade
Imate pravo da ograničite pristup Vašim Podacima nama i/ili trećim licima, na određenim procesima, ili u potpunosti, u određenim situacijama. To pravo Vam stoji na raspolaganju u slučaju da osporavate tačnost Podataka za vreme trajanja roka koji nam omoćudava da proverimo tačnost, smatrate da nam više nisu potrebni Podaci za svrhu obrade, ili ste podneli pritužbu nadležnom organu, a za vreme trajanja postupka procene pretežnijeg legitimnog interesa.

 

Pravo na prenosivost podataka
Imate pravo da zahtevate prebacivanje Podataka drugom rukovaocu ukoliko se obrada zasniva na Vašoj saglasnosti.

 

Pravo na opoziv saglasnosti
Ukoliko se obrada podataka zasniva na Vašoj saglasnosti, saglasnost možete povudi u svako doba.
Saglasnost možete povući slanjem emajla na: [email protected]
Povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade Podataka na osnovu date saglasnosti, pre njenog povlačenja.

 

Kontakt za ostvarivanje prava
Za sva pitanja, zahteve i informacije u vezi sa obradom Podataka i ostvarivanjem zaštite prava u ovoj oblasti, molimo Vas da nam se obratite na e-mail adresu: [email protected]

Navedeni način komunikacije mora omogućiti našem osoblju Vašu adekvatnu identifikaciju.

 

U slučaju da smatrate da se vaši Podaci obrađuju nezakonito, možete da podnesete pritužbu:

Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar Kralja Aleksandra 15, 

11000 Beograd, Srbija, 

email: [email protected] ili 

na broj telefona +381 11 3408 900

 

Takođe, ukoliko iz bilo kog razloga nismo u mogućnosti da udovoljimo Vašem zahtevu, uvek Vam o tome dostavljamo pismeno objašnjenje i obaveštavamo Vas da imate pravo na pritužbu Povereniku iz prethodnog stava.

S uvažavanjem, Vaš

Speedy GONZALES