USLOVI I ODREDBE PREVOZA

VAŽNA OBAVEŠTENJA

Prilikom naručivanja usluga Speedy GONZALES Vi, kao Registrovani korisnik, u daljem tekstu: “Pošiljalac”, slažete se u svoje ime i u ime Primaoca pošiljke, u daljem tekstu: (“Primalac”) i bilo koga drugog koga zanima pošiljka da se primenjuju ovi Uslovi i Odredbe međunarodnog prevoza.

„Pošiljka” označava sva Dokumenta i Pakete koji putuju pod jednim tovarnim listom, (AWB brojem), i koji se mogu preneti na bilo koji način koji se odabere, uključujući avio, drumski ili bilo koji drugi način prevoza. 

“Tovarni list” ili AWB broj, uključuje bilo koji identifikacioni broj Pošiljke (Paketa ili Dokumenata) a koji su generisali automatski sistemi od strane Speedy GONZALES, i to poput nalepnice, barkoda, tovarnog lista ili otpremnice, kao i bilo koju njihovu elektronsku verziju. 

Svaka Pošiljka transportuje se na bazi ograničene odgovornosti kako je ovde navedeno. Ako Pošiljalac zahteva veću zaštitu, osiguranje se može dogovoriti uz dodatnu cenu. (Za dodatne informacije pogledajte u nastavku).

 

 1. Postupak Carinjenja

Speedy GONZALES sa ugovornim Partnerima u prevozu može u ime Pošiljaoca ili Primaoca obavljati bilo koju od sledećih aktivnosti radi pružanja svojih usluga: 

 • dovršiti sve dokumente, izmeniti kodove proizvoda ili usluga i platiti sve carine, poreze ili potrebne kazne  prema važećim zakonima i propisima, tkzv. „Carinaski troškovi”,
 • delovati kao špediterski agent za potrebe carinske i izvozne kontrole, a za Primaoca isključivo u svrhu određivanja carinskog posrednika za obavljanje carinjenja u zemlji prijema,
 • preusmeravanje Pošiljke na carinskog posrednika Primaoca, ili drugu adresu Primaoca a na zahtev bilo koje strane u posredovanjnu (Pošiljaoca ili Primaoca), za koje Speedy GONZALES smatra da imaju razumna ovlašćenja, uz dodatne troškove koje plaća Pošiljalac.
 1. Neprihvatljive Pošiljke

Pošiljka se smatra neprihvatljivom ako:

 • se ne podnosi carinska deklaracija kada to zahtevaju važeći carinski propisi,
 • sadrži falsifikovanu robu, životinje, poluge plemenitih metala, valutu, drago kamenje; oružje, eksploziv i municiju; ljudski ostatke; ilegalne predmete poput slonovače i narkotika,
 • klasifikovani kao opasan materijal, opasna roba, zabranjeni ili ograničeni artikli od strane IATA (International Air Transport Association), ICAO (International Civil Aviation Organization), ADR (European Road Transport Regulation on dangerous goods) ili drugih relevantnih organizacija, označeno kao ‘opasne materije’ (“Dangerous Goods”),
 • adresa Primaoca nije tačna ili nije pravilno označena ili je pakovanje Pošiljke neispravno ili neodgovarajuće za siguran prevoz uz uobičajenu pažnju i rukovanje,
 • ili sadrži bilo koju drugu stavku za koju Speedy GONZALES odluči da se ne može nositi sigurno ili legalno.

ZABRANJENI PROIZVODI I OPASNE MATERIJE 

 

 1. Isporuke i neisporučive Pošiljke

Pošiljke se ne mogu isporučiti na poštanski pretinac, (poštansko sanduče) ili poštanski broj. Pošiljke se dostavljaju na adresu Primaoca koju je dao Pošiljalac, ali ne nužno i lično imenovanom Primaocu. Pošiljke na adrese sa središnjim prijemnim područjem biće isporučene u to područje i spremne za lokalno preuzimanje.

Speedy GONZALES sa ugovornim partnerima može obavestiti Primaoca o nadolazećoj isporuci ili propuštenoj isporuci pošiljke. Primaocu se mogu ponuditi alternativne mogućnosti isporuke, kao što je dostava drugog dana, bez potrebe za potpisom, preusmeravanjem ili preuzimanjem na servisnom mestu i sl. Pošiljalac može isključiti neke mogućnosti dostave na svoj lični zahtev.

Ako se zaključi da je Pošiljka neprihvatljiva kao što je opisano u Stavu 2, ili je podcenjena u carinske svrhe, ili se Primalac ne može razumno identifikovati ili locirati, ili Primalac odbija primiti pošiljku ili platiti carinu ili druge troškove pošiljke, Speedy GONZALES će koristiti razumne mere i nastojati da pošiljku vrati Pošiljaocu o trošku Pošiljaoca, u suprotnom se pošiljka može uništiti, odložiti ili prodati bez ikakve odgovornosti prema Pošiljaocu ili bilo kome drugome, a prihodi se primjenjuju na carine, tročkove manipulacije pošiljke i povezane administrativne troškove, dok se ostatak prihoda od prodaje vraća Pošiljaocu. 

Speedy GONZALES ima pravo uništiti svaku pošiljku za koju bilo koji zakon sprečava vraćanje Pošiljaocu, kao i pošiljke opasne robe.

 

 1. Inspekcijski nadzor

Speedy GONZALES i ugovorni partneri imaju pravo otvoriti i pregledati Pošiljku bez prethodnog obaveštenja iz bezbednosnih, sigurnosnih, carinskih ili drugih regulatornih razloga


 

 1. Troškovi prevoza i naknade

Za fakturisanje troškova u avio prevozu Pošiljki Speedy GONZALES uzima se veća, tj. preovlađujuća veličina za težinu. To može biti Volumetrična težina za pošiljke koje su kabaste, (koje sadrže malu težinu a zauzimaju veliku zapreminu), ili Stvarna težina pošiljke u kg.  Svaka Pošiljka se može ponovno izmeriti (težina i dimenzije) i na taj način utvrditi stvarni iznos troškova prevoza.

Svaka pošiljka ima svoju težinu u kg i zapreminu u cm3

Volumetrična težina je računska vrednost težine pošiljke i izračunava se kao proizvod (visine A, dužine B, i širine C) kutije u cm podeljeno sa 5000.

Vtežina = (A x B x C/ 5000   kg.

Kada  Speedy GONZALES deluje u ime Primaoca, sve zavisne troškove i nakanade snosi Pošiljalac,  za troškove kao što su: drugi dospeli troškovi, ili carinske obaveze u ime Pošiljaoca ili Primaoca. Plaćanje carine može se zatražiti i pri isporuke pošiljke u inostranstvo.

Ako Speedy GONZALES sa ugovornim partnerima iskoristi svoj kredit kod carinskih organa ili izvrši depozit za bilo koju carinsku obavezu ili postupak, a u ime i za račun Primaoca koji nema račun kod carinskog organa, Speedy GONZALES ima pravo na nadoknadu u istom iznosu od strane Pošiljaoca.

 

 1. Odgovornost Speedy GONZALES-a

6.1. Odgovornost Speedy GONZALES-a u pogledu bilo koje Pošiljke koja se prevozi vazdušnim putem (uključujući pomoćni drumski prevoz ili zaustavljanja na putu) ograničena je Montrealskom konvencijom (Montreal Convention) ili Varšavskom konvencijom (Warsaw Convention), ako je primenjivo, ili u nedostatku takve Konvencije, na donju od (i) trenutno tržišnu ili deklariranu vrijednost, ili 

(ii) 19 Posebnih Prava Prevoza (Special Drawing Rights) po kilogramu (približno 26,00 USD po kilogramu). Ta se ograničenja primenjuju i na sve vrste prevoza, osim ako se Pošiljke prevoze samo drumskim putem, kada se primenjuju donja ograničenja.

Za prekogranične pošiljke koje se prevoze u drumskom saobraćaju, dgovornost Speedy GONZALES-a je ili će se smatrati ograničenom Konvencijom o međunarodnom drumskom prevozu robe, (Convention for the International Carriage of Goods by Road – CMR) na nižu od (i) trenutne tržišne vrednosti ili deklarisane vrednosti, ili 

(ii) 8.33 Posebna prava prevoza po kilogramu (Special Drawing Rights) (približno 14,00 USD po kilogramu). Takva ograničenja primenjivaće se i na nacionalni drumski prijvoz u nedostatku bilo kakvih obaveznih ili nižih granica odgovornosti u važećem nacionalnom saobraćajnom pravu.

Ako Pošiljalac smatra da su ova ograničenja nedovoljna, mora dati posebnu Izjavu o vrednosti robe i zatražiti osiguranje kako je opisano u Stavu 8. ili sklopiti vlastite aranžmane za Osiguranje pošiljke.

Odgovornost Speedy GONZALES-a strogo je ograničena na direktan gubitak i oštećenje same Pošiljke, i na ograničenja po kilogramu, iskazana gore u Stavu 6. 

Sve druge vrste gubitka ili štete isključene su (uključujući, ali ne ograničavajući se na izgubljenu dobit, prihode, kamate, buduće poslovanje), bez obzira da li je takav gubitak ili oštećenje direktno ili indirektno, pa čak i ako je Speedy GONZALES skrenuo pažnju na rizik od takvog gubitka ili oštećenja..

6.2. Speedy GONZALES sa ugovornim partnerima uložiće sve razumne napore da isporuči Pošiljke prema redovom rasporedu isporuke i u očekivano vreme, ali ti rasporedi nisu obvezujući i nisu deo Ugovora o prevozu. Speedy GONZALES nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili gubitak nastao usled kašnjenja, ali za određene pošiljke, Pošiljalac može zatražiti ograničenu naknadu za kašnjenje prema uslovima i odredbama garancija za povraćaj novca usled kašnjenja, koje se određuje za svaki pojedinačni slučaj.

 

 1. Rešavanje prigovora

Svi zahtevi i prigovori moraju biti podneti Speedy GONZALES-u u pisanom obliku u roku od dvadeset (20) dana od datuma kada je Speedy GONZALES prihvatio Pošiljku, u suprotnom Speedy GONZALES neće snositi nikakvu odgovornost. Potraživanja po prigovoru ograničena su na jedno potraživanje po Pošiljci, čije će podmirivanje biti potpuno i konačno podmirivanje za sve nastale gubitke ili štete povezane sa tom Pošiljkom..

 

 1. Osiguranje Pošiljke

Speedy GONZALES bi mogao obezbediti mogućnost pokrića i osiguranja koje obuhvata vrednost Pošiljke u vezi sa gubitkom ili oštećenjem, ali pod uslovom da Pošiljalac u pisanoj formi uputi Speedy GONZALES-u zahtev, uključujući isticanje napomene za potrebom dodatnog osiguranja i plaćanja premije za vrednost sadržaja Pošiljke. 

Osiguranje Pošiljke ne pokriva indirektne gubitke ili štete, niti gubitke ili štete pruzrokovane kašnjenjima.


 1. Okolnosti koje su izvan Speedy GONZALES kontrole

Speedy GONZALES nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu u okolnostima izvan Speedy GONZALES kontrole, o uključuje, ali se ne ograničava na:

 • električno ili magnetsko oštećenje ili brisanje elektronskih ili fotografskih slika, podataka ili snimaka,
 • bilo koji nedostatak ili karakteristike povezana sa prirodom pošiljke, čak i ako je to poznato Speedy GONZALES-u,
 • bilo koji čin ili propust osobe koja nije zaposlena ili povezana sa Speedy GONZALES-om i ugovornim partnerima, npr. Pošiljalac, Primalac, treća strana, carinski ili drugi državni službenik i sl.
 • usled “Više sile” (Force Majeure) – npr. zemljotres, ciklon, oluja, uragan, poplava, magla, rat, avionska nesreća, embargo, pobuna, građanski rat ili industrijska katastrofa,

 

 1. Garancije i obeštećenja Pošiljaoca

Pošiljalac će obeštetiti i držati Speedy GONZALES bez odgovornosti za svaki gubitak ili štetu proizašlu iz razloga što Pošiljalac ne poštuje sledeće garancije i izjave:

 • ako podaci koje je dostavio Pošiljalac ili njegovi predstavnici nisu potpuni i tačni;
 • Pošiljka je prihvatljiva za transport prema gore navedenom u Stavu 2;
 • Pošiljka je pripremljena i zapakovana u sigurnim prostorijama od pouzdanih osoba, zaštićena od neovlašćenog otvaranja tokom priprema, skladištenja i bilo koje vrste transporta do Speedy GONZALES-a;
 • Pošiljalac je poštovao sve važeće carinske, uvozne, izvozne norme i zakone, zakone o zaštiti podataka, moguće sankcije u zemlji uručenja, embargo i druge zakone i propise; i
 • Pošiljalac je pribavio sve potrebne saglasnosti u vezi sa ličnim podacima koje dostavlja Speedy GONZALES-u, uključujući i podatke Primaoca koji su potrebni za prevoz, carinjenje i dostavu, kao što su naziv, adresa, e-mail i broj mobilog telefona.

 

 1. Usmeravanje

Pošiljalac pristaje na sva usmeravanja i preusmeravanja Pošiljke, uključujući i mogućnost da se pošiljka može prevesti preko čvornih mesta sa zaustavljem u tranzitu.

 

 1. Merodavno pravo

Svaki spor koji proizlazi iz ili je na bilo koji način povezan sa ovim Uslovima i Odredbama prevoza biće podložan, a u korist Speedy GONZALES-a, u neisključivu nadležnost sudova i uređen zakonom zemlje porekla Pošiljke, tj. adrese Pošiljaoca, i , i neopozivo se podvrgava toj nadležnosti.

 

 1. Razdvojivost

Netačnost ili neprovedivost bilo koje odredbe neće uticati na bilo koji drugi deo ovih Uslova i odredbi prevoza.